Ürün Ara

TURAN PLASTİK SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince

Turan Plastik Sanayi Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi (“TURAN PLASTİK”); iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

TURAN PLASTİK ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir.

KVKK’da yapılan tanımlamalara göre:

 • kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
 • ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
 • kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TURAN PLASTİK’e iletmiş olduğunuz yahut TURAN PLASTİK tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

TURAN PLASTİK’in işbu Aydınlatma Metni’nde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.turanplastic.com web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Hızırbey Vergi Dairesi’ne 8690242642 Vergi Kimlik Numarasıyla numarasıyla kayıtlı, 0869024264200014  MERSİS numaralı, “Çarşı Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad. No: 41 Ortahisar/ Trabzon ” adresinde mukim Turan Plastik Sanayi Nakliyat ve Ticaret Limited ŞirketiVeri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz TURAN PLASTİK tarafından;

 • Sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
 • TURAN PLASTİK ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafların hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,
 • TURAN PLASTİK’ın ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Gerekli kişilere TURAN PLASTİK bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında bilgilendirmek,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,
 • TURAN PLASTİK merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,
 • Kanundan ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak toplanan verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 6698 Sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, TURAN PLASTİK satış, pazarlama  ve İnsan Kaynakları birimi personeline ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve siparişlerinizin sevkiyatları için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına aktarılmaktadır.

3- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut TURAN PLASTİK olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak toplanan verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metinde belirtilen amaçlarla ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan biçimde edinilebilmektedir.

4- KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları ve Hakların Kullanım Şekli

KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman TURAN PLASTİK’e başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için www.turanplastic.com web sitesinden erişebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “Çarşı Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad. No: 41 Ortahisar/ Trabzon” adresinde bulunan Turan Plastik Sanayi Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi’ne şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak turanplastik@hs01.kep.tr

elektronik posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride farklı bir yöntem belirlenmesi halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. TURAN PLASTİK, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, TURAN PLASTİK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde TURAN PLASTİK’e iletebilirsiniz.

Back to Top
Product has been added to your cart